BouwTotaal 9 - 2021

7 ACTUEEL NUMMER 9 / SEPTEMBER 2021 Den Haag update Nieuws vanaf het Binnenhof EIS HERNIEUWBARE ENERGIE BIJ INGRIJPENDE RENOVATIE Naar verwachting wordt op zijn vroegst eind dit jaar een nieuwe eis in Bouw- besluit 2012 en navolgend het Besluit bouwwerken leefomgeving opgenomen in verband met de minimale hoeveelheid hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie. Op 11 december 2018 is de herziening van de EU Richtlijn hernieuwbare energie (Richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen) vastgesteld. De eis aan de minimumhoe- veelheid hernieuwbare energie vloeit voort uit de herziening van deze richtlijn. Deze eis wordt straks gesteld in artikel 5.6 (lid 5 en lid 6) van Bouwbesluit 2012 en – na inwer- kingtreding van de Omgevingswet - artikel 5.20 (lid 6 en 7) van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Bouwbesluit artikel 5.6 lid 5 beschrijft dat de eis aan de minimum- hoeveelheid hernieuwbare energie van toepassing is op het moment dat: • er sprake is van een ingrijpende renova- tie, én; • een technisch bouwsysteem voor ruim- teverwarming of ruimtekoeling wordt geplaatst, of gedeeltelijk vernieuwd of veranderd of vergroot. Aan beide bovengenoemde voorwaarden moet dus worden voldaan, anders is de eis aan de minimumhoeveelheid hernieuwbare energie niet van toepassing. Bovendien is in een aantal gevallen een uitzondering op de eis van toepassing. MOTIE KOERHUIS Op 7 juli 2021 is een motie van Daniel Koer- huis (VVD) in de Tweede Kamer aangeno- men. Koerhuis vraagt hierin aan de regering huiseigenaren niet te verplichten tot het nemen van hernieuwbare-energiemaatre- gelen, ook al betreft het een ingrijpende re- novatie. Inmiddels heeft minister Ollongren (BZK) in een reactie aan de Tweede Kamer aangegeven de motie niet uit te voeren: “Het uitzonderen van huiseigenaren mag onder de huidige Europese regelgeving niet. De richtlijn hernieuwbare energie (REDII) biedt hier geen ruimte voor. Nederland riskeert een inbreukprocedure door de Europese Commissie wanneer de verplichting niet als zodanig wordt geïmplementeerd. Daarom vind ik het niet verantwoord om de motie uit te voeren…..” Frank de Groot Hoofdredakteur BouwTotaal  frank@handelsuitgaven.nl MEER PRIJSVERHOGINGEN BOUWMATERIALEN VERWACHT Maurice van Sante Senior econoom ING Economisch Bureau  maurice.van.sante@ing.nl Door de huidige hoge grondstofprijzen verwachten veel bouwtoeleveranciers dat zij hun verkoopprijzen verder moeten verhogen. Zo gaf circa 40% van de Euro- pese leveranciers van beton, cement en baksteen in juli en augustus aan (meer) prijsverhogingen door te gaan voeren. Voor andere materialen als hout en staal is het percentage nog hoger. Het lijkt er wel op dat de prijspiek van hout en staal voorbij is. Voordat leveranciers zelfsmaar gaan nadenken over het verlagen van de verkoop- prijzen, moet eerst hun verkoopvoorraad toenemen. Toeleveranciers beoordelen hun voorraadmomenteel op een historisch laag niveau, doordat supply chains verstoord zijn vanwege lockdowns.We verwachten dat het voor veel producten tot zeker begin 2022 kan duren, voordat voorraden aangevuld zijn. Prijzen van bouwmaterialen van hout- en staal reageren relatief snel. Als voorraden van toeleveranciers van stalen en houten bouwmaterialen toenemen dan leidt dat binnen één à tweemaanden tot prijsverlagingen. De (wereld)markten voor dezematerialen zijn flink concurrerend waardoor veranderende inkoopprijzen snel worden doorgerekend. BETON- EN CEMENTPRIJZEN BLIJVEN LANGER RELATIEF HOOG Bouwmaterialen als beton en cement zijn zwaar en groot en worden daarom vaak op een kleine lokale markt verhandeld, waar- door de concurrentie minder is. De snelheid van de ‘pass through’ van inkoopprijzen naar verkoopprijzen is door de beperktere concur- rentie ook lager. Een analyse laat zien dat het bij deze bouwmaterialen gemiddeld langer duurt (6 tot 8 maanden) voordat de toeleve- BOUWMONITOR B&U ranciers aangeven de prijzen weer te willen verlagen, nadat zij hun voorraden beter zijn gaan beoordelen. Daarom verwachten we dat deze prijzen zeker tot de zomer van 2022 nog relatief hoog blijven. Recordstijging aantal projectontwikkelaars Het aantal projectontwikkelaars in Nederland groeit sterk. Uit cijfers van BoldData blijkt dat dit jaar maar liefst 485 Nederlanders zich inschreven bij de KvK als ‘projectontwikkelaar’: een stijging van 10,6%. Nog eerder steeg het aantal zo hard. Voor het eerst zijn er in Nederland nu meer dan 5.000 projectontwikkelaars geregistreerd. Nu het einde van de pandemie in zicht is, lijkt het erop dat veel nieuwe projectontwikke- laars weer brood zien in de bouw van huizen. Met een stijging van 10,6% komt het totaal nu op 5.030. 85% van deze vastgoedonder- nemers is zelfstandig. Na de financiële crisis daalde het aantal projectontwikkelaars in Nederland met 8,5%: van 4.100 in 2008 naar 3.755 in 2014. Sinds- dien is er weer een toename te zien in het aantal projectontwikkelaars. Deze enorme stijging heeft volgens DaanWolff van Bold- Data te maken met meerdere factoren: “Het kabinet heeft maatregelen genomen om het aantal woningbouwprojecten weer op gang te krijgen. Vorig jaar werden er 15%meer bouwvergunningen afgegeven. Door de aan- houdende lage rentes is dit voor vastgoedon- dernemers het moment om te starten.” Volgende stap naar emissieloze bouwplaats Heijmans neemt de komende periode een duurzame energievoorzie- ning in gebruik om groot materieel te voorzien van elektriciteit. Het bedrijf werkt daarvoor samen met Bredenoord, Mobiele Stroom en Gashouders. stroom gevraagd wordt. Tegelijkertijd is de batterij ook in staat om de vermogenspieken op te vangen. Franz Hullegie van Bredenoord licht toe: “Op veel bouwplaatsen is er niet zomaar een netaansluiting omzwaar elektrischmaterieel aan de stekker te leggen en snel weer op te laden. Dan heb je een aggregaat nodig die het vermogenwel kan leveren. Op een emissieloze bouwplaats wil je dat zo duurzaammogelijk doen, anders ben je alsnog terug bij af.” De verbrandingsmotor waarmee wordt gewerkt, draait op biogas dat wordt gewon- nen uit slib afkomstig van lokale rioolwater- zuiveringen. Door gebruik te maken van deze groene brandstof, is er geen fijnstofemissie en is de uitstoot van stikstof minimaal. In septem- ber wordt een testopstelling op een bouw- plaats in Veenendaal in gebruik genomen. De komende jaren elektrificeren ze steeds meer materieel. Echter is een emissieloze energievoorziening op een mobiele bouw- plaats nog een uitdaging. In de samenwerking is gekozen voor een bijzondere combinatie van de Battery Box van Bredenoord met een biogasmotor van Mobiele Stroom. Deze levert de energie en de batterij zorgt voor de opslag. De batterij wordt door de verbran- dingsmotor opgeladen zodra er minder CO 2 neutraal bouwen “Heijmans heeft de ambitie omna 2023 CO 2 -neutraal te bouwen. En de ambitie is om in 2026 volledig emissieloos te kunnenwerken, zonder uitstoot vanCO 2 , stikstof en fijnstof. Omdie ambitie te realiseren, verduurzamen we onsmaterieel, daar hebbenwe de beste partners voor nodig. Zo bouwenwe samen aan een gezonde leefomgeving”, vertelt Stefan Daamen, adviseur duurzaamheid bij het bedrijf. Jelmer Kalff, verantwoordelijk voor product development bij Gashouders: “Wij verzorgen de realisatie van de duurzame brandstofketen: van de bron bij de rioolwaterzuivering tot het gebruik op de bouwplaats. Belangrijk daarbij is dat het aanbod is afgestemdmet de vraag. Daarvoor digitaliserenwe de hele keten. Zo wordt de energievoorziening op de bouwplaats geheel circulair uitgevoerd.” Voor het sleufloos installeren van kabels en lei - dingen beschikken ze ondermeer over diverse boorinstallaties voor horizontaal gestuurde boringen (HDD). Voor de energievoorziening van dit materieel worden van september tot enmet november diversemetingen verricht van de testopstelling. Zo verwacht het bedrijf een helder beeld te krijgen van de gemiddelde benodigde vermogens en de hoogte en lengte van de vermogenspieken. Eind november zijn de prestaties in kaart gebracht.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=