BouwTotaal 9 - 2021

9 NUMMER 9 / SEPTEMBER 2021 ONDERNEMEN Snel verdiend Fiscaliteit & subsidie Bezint eer gij begint Ook de politiek staat voor de nodige uitdagingen. Los van het feit dat ze nog een kabinet moeten vormen zijn er ook aller- hande onderwerpen waar ze maar wat graag hun tanden in zetten. Binnen- kort is het weer Prinsjesdag en wordt het belastingplan voor 2022 gepresenteerd. Voor ons fiscalisten altijd een spannende dag. Welke maatregelen worden ingevoerd en wat beogen ze hiermee te bereiken? Achteraf is het makkelijk oordelen of een maatregel effect heeft gehad. Vorig jaar is bijvoorbeeld het 0% tarief in de overdrachtsbelasting ingevoerd voor starters en het 8% overdrachtsbelasting tarief voor beleggers. De eerste maatregel is om starters een eerlijkere kans op de woningmarkt te geven en de tweede maatregel is om beleggers in vastgoed af te schrikken. WELK EFFECT? Vraag is nu of de genoemde maat- regel het effect heeft gehad dat werd beoogd. Het lijkt erop dat de regeling het effect heeft dat de prijzen nog verder worden opge- dreven. De starter kan immers nu 2% hoger bieden dan vorig jaar. De volgende vraag is dan of de belegger zich laat afschrik- ken nu de overdrachtsbelasting is gestegen? Het lijkt van niet. Ondanks dat deze nu 2% meer betaalt dan eerder, blijft het rendement op woningen (met name appartementen) nog steeds interessant. Wat heeft de regeling tot nog toe wel opge- leverd? Naar mijn mening zijn er vooral heel veel mensen druk mee geweest. Dit waren ambtenaren die druk waren om de regeling uit te leggen en vragen te beantwoorden, maar vooral ook adviseurs die bezig waren met hoe de regeling zo optimaal mogelijk kon worden gebruikt. EXCESSIEF LENEN Een andere regeling die op 1 januari 2023 zal worden ingevoerd en de gemoederen al een tijdje bezig houdt is het wetsvoorstel excessief lenen. Dit komt er in feite op neer dat de mogelijkheid dat een BV geld uitleent aan zijn aandeelhouder of naaste familie van zijn aandeelhouder, wordt beperkt. Gedachte hier achter is dat er blijkbaar heel Frank van Ee Directeur, Alfa Accountants  fvanee@alfa.nl veel geleend wordt door DGA’s van hun BV’s. Veel van deze leningen worden nooit terug betaald en zijn eigenlijk een soort verkapte dividenduitkering. De belastingdienst loopt dan de dividendbelasting mis. Het voorstel zoals er nu ligt is dat als het le- ningbedrag boven een bepaald bedrag komt het bovenmatige deel van de lening belast is met inkomstenbelasting. Het vervelende van het wetsvoorstel is dat, in veel gevallen waar de lening wel in de toekomst wordt afgelost, ook inkomstenbelasting geheven gaat wor- den. Dit kan tot liquiditeitsproblemen leiden. Want wat als u nu geld geleend heeft aan één van uw kinderen, die dit gebruikt in zijn on- derneming? Als hier een bovenmatig deel in zit moet u gelijk inkomstenbelasting betalen. Als u dit bedrag niet voor handen heeft dan wordt dit een heel lastig verhaal. Het zou goed zijn als de politiek nog eens kijkt of het uiteindelijke doel met de regeling wel wordt bereikt en of er niet veel te veel overkill in de regeling zit. ESG en waardecreatie van je onderneming ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maat- schappij en Governance) en verwijst naar de drie belangrijkste facto- ren bij het meten van duurzaamheid van een onderneming. De term is afgeleid van het in de jaren ’90 geïntroduceerde concept ‘Triple Bottom Line’, dat ook wel bekend staat als ‘People, Planet and Profits’ (PPP). ren. De milieudoelstellingen bepalen daarbij op welke wijze de onderneming wil presteren op het gebied van bijvoorbeeld CO 2 -uitstoot, afvalproductie en -verwerking, lucht- en bodemverontreiniging, klimaatverandering, energieverbruik en ontbossing. Via sociale doelstellingen bepaalt de onder- neming op welke wijze zij mensen binnen en buiten de onderneming wil behandelen. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld diver- siteit/inclusiviteit, gelijke kansen, gezondheid en veiligheid, persoonlijke ontwikkeling en werkomstandigheden. De governance doel- stellingen tot slot bepalen op welke wijze de onderneming omwil gaan met zaken als goed bestuur, beloning van directie en manage- ment, belastingen, corruptie en omkoping, transparantie en integriteit en maatschappe- lijk verantwoord handelen. ESG DOELEN EN WINSTGEVENDHEID Uit onderzoek is gebleken dat ondernemin- gen die werken volgens het ESG-principe op lange termijn ook winstgevender zijn doordat zij zich richten op langetermijn waardecreatie voor al hun stakeholders: aandeelhouders, werknemers, klanten, leveranciers en de maatschappij in het algemeen. Een strate- gie gericht op het behalen van ESG doelen leidt er over het algemeen namelijk toe dat de onderneming op langere termijn meer klanten weet te interesseren voor haar producten/diensten, minder energie en grond- en hulpstoffen gebruikt, onafhankelij- ker kan opereren en minder afhankelijk is van wet- en regelgeving. Ook heeft de onder- neming gemotiveerdere medewerkers en is aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt en kan haar kapitaalgoederen (inventaris, machines, gebouwen) langer gebruiken en hoeft daarop minder af te schrijven. Op lange termijn heb- ben deze effecten ook een positieve invloed op de winstgevendheid van de onderneming. Ben je benieuwd op welke wijze jouw on- derneming met behulp van ESG doelen kan werken aan een strategie gericht op lange termijn waardecreatie? Neem dan contact op met één van de waarderingsspecialisten van Alfa Consultants, via telefoonnummer 088 2533300 of met Arthur Zantinge (adviseur duurzaamheid) via telefoonnummer 088 2531055. Op het moment van schrijven van deze column zit de zomervakantie er weer op. Ik vind het dan altijd lekker om even terug te kijken naar de eerste acht maanden van het jaar. Natuurlijk opnieuw een bijzon- der jaar met de COVID pandemie. De effecten en de verschillen in het bedrijfsleven zijn enorm. Zo heeft de evenementen en culturele sector het heel zwaar, maar floreren andere bedrijfstakken als nooit te voren. Ook in de bouwbranche zijn het vreemde tijden. Er lijkt voldoende werk maar de branche heeft last van stijgende materiaalprijzen en te kort aan handjes. Dit maakt het ondernemen er niet eenvoudiger op. Andere onzekerheden liggen in wetgeving die nog op ons af gaat komen als gevolg van de COVID pandemie. De Nederlandse Corporate Governance Code schrijft voor dat ondernemingen zich moeten richten op lange termijn waardecre- atie. Lange termijn waardecreatie is het ge- drag en de acties van alle actoren binnen en buiten de onderneming gericht op gedeelde en duurzame financiële en niet-financiële waardecreatie voor alle interne en externe stakeholders van die onderneming. Naast financiële doelstellingen zou de onder - neming, als onderdeel van haar duurzame strategie op lange termijn, daarom ook spe- cifieke ESG-doelstellingen (milieu, sociale en governance doelstellingen) moeten formule- Mr Gerrald Heijnen RB Senior belastingadviseur Alfa Accountants en Adviseurs  gheijnen@alfa.nl  Foto: Wikimedia Commons.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=