BouwTotaal 4 - 2021

9 NUMMER 4 / APRIL 2021 ACTUEEL Den Haag update Nieuws vanaf het Binnenhof WIJZIGINGEN BOUWBESLUIT Met ingang van 1 juli 2021, 1 januari 2022 en 1 juli 2022 treedt een aantal wijzigin- gen van Bouwbesluit 2012 in werking. Het betreft wijzigingen op het gebied van toegankelijkheidseisen, brand- en vluchtveiligheid. We nemen ze even met u door. TOEGANKELIJKHEIDSEISEN Per 1 juli 2021 treden nieuwe toegan- kelijkheidseisen in werking voor publiek toegankelijke gebouwen. De drempel van de hoofdtoegang van nieuwe gebouwen, zoals winkels en cafés, mag maximaal 20 millimeter hoog zijn. Dit geldt ook voor de route van de openbare weg naar het gebouw. Daarnaast dienen in nieuwe voor het publieke toegankelijke gebouwen trapmarkeringen te worden aangebracht en worden aanvullende eisen gesteld voor de eigenschappen van trapleuningen. De toe- gankelijkheid voor mensen met een visuele beperking wordt hierdoor verbeterd. Voor nieuwbouwwoningen geldt dat de eis van maximaal 20 millimeter gaat gelden voor alle toegangen tot de woning. Dit geldt ook voor de route van de openbare weg naar de woning. Tot nu toe is slechts één toegankelijke toegang (bijvoorbeeld aan de achterkant) verplicht. Deze verbrede eis treedt in werking op 1 januari 2022. EISEN BRAND- EN VLUCHTVEILIGHEID GEBOUWEN Per 1 juli 2021 treden nieuwe eisen in wer- king voor de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen. Ook gaan in nieuwe gebouwen strengere eisen gelden tegen rookversprei- ding die zijn afgestemd op de Europese classificatie Sa en S200. Woningtoegangs - deuren in woongebouwen moeten zowel bij nieuwbouw en verbouw hieraan voldoen. Daarnaast moeten deze deuren zelfsluitend worden uitgevoerd! Per 1 januari 2022 (tegelijk met de inwer- kingtreding van de Omgevingswet) gelden nieuwe bouwkundige eisen aan liften in nieuwe woongebouwen. Deze beogen een betere bescherming van liften tegen brand en rook waardoor de kans wordt vergroot dat de liften bij brand door minder zelfred- zamen gebruikt kunnen worden. Daarnaast treedt medio 2022 de al vorig jaar aangekondigde verplichting in dat be- staande woningen moeten zijn voorzien van een rookmelder op iedere verdieping. Om eigenaren voldoende tijd te geven gaat deze verplichting pas per 1 juli 2022 in. Frank de Groot Hoofdredakteur BouwTotaal  frank@handelsuitgaven.nl TOCH NOG TOENAME VERGUNNINGVERLENING UTILITEITSBOUW Maurice van Sante Senior econoom ING Economisch Bureau  maurice.van.sante@ing.nl Ondanks de coronacrisis nam de waarde van de vergunningen voor nieuwe bedrijfsgebouwen in 2020 toch nog toe met 5% ten opzichte van 2019. De groei is waarschijnlijk te danken aan een inhaalef- fect, waarbij vergunningen met vertraging verleend werden nadat de PFAS-normen opgerekt zijn dit jaar. Het is nog maar de vraag in hoeverre deze projecten, waar nu toch een vergunning voor is uitgegeven, ook direct uitgevoerd gaan worden door de coronacrisis. MEER VERGUNNINGEN IN ALLE DEELSEGMENTEN In alle deelsegmenten, kantoren, winkels, hallen & loodsen en scholen nam het aantal vergunningen toe. De extreme toename van e-commerce door de coron- acrisis laat de vraag naar nieuwe logistieke centra toenemen en een opleving kan hier dan ook worden verwacht. In veel andere segmenten is het maar de vraag of de vraag naar vastgoed na de coronacrisis weer herstelt. Veel kantoren staan nu ge- deeltelijk leeg, aangezien veel personeel thuiswerkt waardoor (tijdelijk) minder kantoorruimte nodig is. Op de langere termijn, na de coronacrisis, is het de vraag in welke mate thuiswerken een blijvertje is en de daaraan gerelateerde behoefte aan kantoorruimte. BOUWMONITOR B&U Nederlandse sedum voor dak Duitse parkeergarage Parkeergarage Hornschuchpro- menade in Fürth is voorzien van extensieve dakbegroeiing door de aanleg van Sedumcas- settes. De open parkeergarage biedt ruim 380 parkeerplaatsen. De parkeergarage is ontworpen op een eenvoudige uitvoering, kosteneffectiviteit, aantrekke- lijke uitstraling en eenvoudig te onderhouden. Het 1.300 vierkante meter grote groene garagedak is voorzien van een systeem van voorgekweekte Sedumcassettes. De vergroening van het hele dak duurde slechts drie dagen. De Max Bögl Group en Isobautec als uitvoerende partners hebben namelijk gekozen voor het MobiRoof sys- teem van Mobilane voor de vergroening van het garagedak. Dit systeem bestaat uit voor- gekweekte Sedumcassettes die een snelle en eenvoudige montage mogelijk maken. Het aanbrengen van een drainagelaag was niet nodig. Het cassettesysteem wordt gebruiks- klaar opgeleverd: beplant met een Sedummix en voorzien van een speciaal substraat voor drainage en waterberging. “Naast de vele productvoordelen is een zeer door- slaggevend ar- gument voor een groen dak zonder twijfel dat de dak- vegetatie duidelijk bijdraagt aan een verbe- tering van de luchtkwaliteit. De CO 2 wordt gereduceerd en de fijne stofdeeltjes worden gebonden; dit is onmisbaar in binnenstede- lijke gebieden ”, zegt de constructie manager van de Max Bögl Group. Interessant is ook dat veel steden en gemeenten subsidies verlenen voor groene daken. EXTENSIEF DAKBEGROEIINGSSYSTEEM MobiRoof is een kant-en-klaar groendak systeem direct toepasbaar op platte en lichthellende daken. Het lichtgewicht cassettesysteem is beplant met zes tot acht verschillende soorten Sedum en voorzien van een speciaal substraat voor drainage en op- slag van regenwater. Bijkomend voordeel van dit systeem is dat de cassettes herplaatsbaar zijn. Het Sedumdak kan hierdoor volledig naar wens worden ingericht.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=