BouwTotaal 1/2 - 2021

5 NUMMER 1/2 / FEBRUARI 2021 ACTUEEL Den Haag update Nieuws vanaf het Binnenhof UITSTEL GELUIDSEIS BUITEN-UNITS Bouwbesluit 2012 gaat nieuwe geluidsei- sen stellen aan nieuw te plaatsen buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. Het gaat hierbij om de toepassing van warmtepompen en airco’s bij woningen en woongebouwen. Eerder was aangekondigd dat deze eisen op 1 januari 2021 in werking zouden treden, tegelijk met de BENG-eisen. Om de bouw- en installatiesector tijd te geven te vol- doen aan deze nieuwe geluideisen, is de inwerkingtreding hiervan nu vastgesteld op 1 april 2021. De geluidseisen hebben betrekking op de buiten-units van lucht-waterwarmtepom- pen, lucht-luchtwarmtepompen en airco’s. De scherpere geluidseis houdt in dat de buiten-unit overdag 45 dB aan geluid mag produceren. In de avond en ’s nachts mag het geluid niet harder zijn dan 40 dB. Heeft een buiten-unit geen stille stand, dan geldt zowel overdag als ’s nachts het maximale ge- luidniveau van 40 dB. Voor buiten-units die vanaf 1 april in de bestaande bouw worden geplaatst, gelden dezelfde eisen. Om te berekenen of u bij de selectie van uw warmtepomp- of aircosysteem binnen de geluidseisen blijft is er een rekentool ontwikkeld door LBPsight in samenspraak met NVKL, Techniek Nederland, Vereni- ging Warmtepompen en de Nederlandse Verwarmingsindustrie. De rekentool maakt een inschatting op basis van akoestische berekeningen. Zo kan er vooraf aannemelijk gemaakt worden of er voldaan kan worden aan de geluidseis. Eerder werd in 2020 de geluidseis ook al uitgesteld, maar dat had toen te maken met het feit dat de BENG-eisen later in zouden gaan: in plaats van 1 juli 2020 werd dat 1 januari 2021. De geluidseis verhuisde met die nieuwe datummee. Maar dat ligt nu dus anders, want de BENG-eisen en de TOjuli (een maat voor oververhittingsrisico), zijn wél gewoon op 1 januari 2021 ingegaan. El- ders in deze uitgave leest u daar meer over. Frank de Groot Hoofdredakteur BouwTotaal  frank@handelsuitgaven.nl VOORAL KLEINE BOUWERS DOEN HET GOED Maurice van Sante Senior econoom ING Economisch Bureau  maurice.van.sante@ing.nl Het zijn vooral de kleinere bouwbedrijven met minder dan tien werkzame perso- nen die weinig last ondervinden van de coronacrisis. Hun omzet lag in het derde kwartaal in 2020 zelfs circa 5% hoger dan in het laatste kwartaal van 2019. Tijdens de coronacrisis lieten veel particulieren hun huis verbouwen. Veel consumen- ten hielden geld over doordat ze niet of beperkt op vakantie konden en staken dat in het opknappen van hun huis. Het zijn vooral de kleinere bouwbedrijven die dit soort verbouwingen uitvoeren. Ook de toename van het aantal verkopen van bestaande woningen in 2020 kan geleid hebben tot een extra vraag naar deze kleinere (ver)bouwactiviteiten. MIDDELGROTE BOUWERS ZIEN OMZET TERUGLOPEN Vooral de middelgrote bouwbedrijven zagen hun omzetten in 2020 teruglopen. Bouwbedrijven met tussen 10 en 100 werkzame personen draaiden seizoensge- corrigeerd circa 5%minder omzet in het derde kwartaal dan in het laatste kwartaal van 2019. Minder vergunningen voor nieuwbouw in 2019 in de woningbouw, tijdelijke terughoudendheid bij grotere renovatieprojecten bij zorginstellingen en minder investeringen in bedrijfsgebouwen door de coronacrisis kunnen hier debet aan zijn geweest. Grote bouwbedrijven zagen in deze periode een beperktere omzetterugval. Zij werken vaak aan grotere opdrachten die voor langere tijd doorlopen waardoor zij min- der snel met vraaguitval door de coronacrisis te maken hebben. BOUWMONITOR B&U Stichting Veilig Werken Op Hoogte online De nieuwe website van Stichting Veilig Werken Op Hoogte (SVWOH) is vanaf heden online. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het updaten van alle informatie, de documenten en het uiterlijk van de website. Zo heeft de website een nieuwe indeling en is het controleren en registreren van Aspirant-Hulpmonteurs nog eenvoudiger. Alle relevante informatie is gebundeld in drie pijlers: opleiden, examineren en regis- treren. Zo kunnen bezoekers eenvoudig de juiste informatie vinden. Onder opleiden vinden zij alle informatie die nodig is voor de scholing. Examineren geeft inzicht in de examinering bij exameninstellingen en extra informatie voor examenkandida- ten. Meer weten over de registratie van medewerkers? Dat is terug te vinden onder registreren. REGISTREREN EN CONTROLEREN EENVOUDIGER De doelstelling van SVWOH is het aan- toonbaar maken van de vakbekwaamheid van personeel dat tijdelijke werkplekken monteert voor het werken op hoogte, zoals in de steigerbouw. Daarom heeft het registeren en controleren van Aspi- rant-Hulpmonteurs een prominente plek gekregen op de website. Hierdoor kunnen werknemers eenvoudig hun registratie als Aspirant-Hulpmonteur invoeren, en kun- nen werkgevers en opdrachtgevers deze registraties snel controleren. De registratie van de mbo-diploma’s en persoonscertifi- caten in het centraal diplomaregister SSVV krijgt tevens bijzondere aandacht. Hier wordt ook benoemd dat een persoonscer- tificaat alleen geldig is als er drie logo’s op staan: van de certificerende instelling, de exameninstelling én SVWOH. OVER SVWOH Veilig werken op hoogte is een eerste ver- eiste, maar lang niet altijd een vanzelfspre- kendheid. SVWOH brengt daar verandering in door het continu verbeteren van de vakbe- kwaamheid van medewerkers die betrokken zijn bij het werken op hoogte. Meer weten? Kijk op www.svwoh.nl . Saint-Gobain Building Distribution in de verkoop Saint-Gobain is exclusieve onder- handelingen aangegaan met BME (Building Materials Europe), ter voorbereiding van de verkoop van Saint-Gobain Building Distribu- tion the Netherlands (SGBD NL). In 2019 genereerde SGBD NL een omzet van € 522 miljoen en een aangepast EBITDA van € 11 miljoen. Het opereert onder de merken Raab Karcher, Tegelgroep Nederland, Gal- vano, De Jager Tolhoek en Van Keulen, heeft 38 verkooppunten en stelt meer dan 1.000 mensen tewerk. BME, één van Europa’s toonaangevende distributeurs van bouwmaterialen, is actief in zeven landen, waaronder Frankrijk, Duits- land, België en Nederland. De transactie is onderworpen aan goedkeu- ring door de Europese mededingingsautori- teit en aan informatie en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers van de rele- vante Nederlandse entiteiten. De transactie zou tegen het eind 2021 rond moeten zijn en zal gebaseerd zijn op een ondernemings- waarde van € 150 miljoen. Deze verkoop maakt deel uit van de voort- zetting van de strategie van Saint-Gobain om haar portfolio te optimaliseren ter verbete- ring van de groei en winstgevendheid van de Groep.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=